Användarvillkor

Genom att använda Webbplatsen går du med på att omfattas av Villkoren.

Allmänt 

Denna webbplats, och alla dess underordnade webbplatser (tillsammans benämnda "Webbplatsen") publiceras och underhålls av Tunafastigheter i Eskilstuna AB eller dess koncernföretag, dotterbolag eller filialkontor (tillsammans benämnda TUNAFASTIGHETER). Ditt användande av Webbplatsen omfattas av ett rättsligt bindande avtal mellan dig och TUNAFASTIGHETER ("Avtalet"). Nedanstående är Avtalets villkor ("Villkoren"). Genom att använda Webbplatsen bekräftar du att du har läst, förstått och godtagit Villkoren och alla relaterade dokument. Det är viktigt att du läser dem noggrant. Om du inte godtar Villkoren och alla relaterade dokument har du inte tillåtelse att använda Webbplatsen.

Användargaranti 

Du garanterar att du kommer att använda Webbplatsen i enlighet med dessa Villkor inklusive reglerna och bestämmelserna under detta Avtal och följa alla befintliga och framtida principer och regler för Webbplatsen. Du förpliktigar dig till att inte använda Webbplatsen för att: (a) vidarebefordra spam eller oombedd kommunikation; (b) utge dig för att vara TUNAFASTIGHETER eller någon annan eller låta tredje part utge sig för att vara du; (c) förfalska sidhuvuden eller på annat sätt manipulera identifierare i syfte att dölja härkomsten av något innehåll som offentliggörs på Webbplatsen; (d) förvränga din relation till en person eller enhet; (e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som k(e) agera på ett sätt som inverkar negativt på andra användares möjlighet att använda Webbplatsen; (f) delta i aktiviteter som strider mot tillämplig lagstiftning; (g) lägga upp eller vidarebefordra någon typ av material som på något sätt strider mot eller gör intrång i andras rättigheter eller som är olagligt, oriktigt, ärekränkande, vulgärt eller på annat sätt anstötligt eller som innehåller någon typ av marknadsföring eller kontaktsökande med avseende på produkter eller tjänster, eller (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare såvida det inte specifikt godkänts av dessa användare.

Integritet 

Information om TUNAFASTIGHETERs integritetspraxis och insamling och behandling av personlig information finns i TUNAFASTIGHETERs Integritetspolicy. Du godkänner att dina uppgifter och din personliga information används i enlighet med TUNAFASTIGHETERs Integritetspolicy.

Ändringar 

TUNAFASTIGHETER förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, när som helst och utan föregående meddelande helt eller delvis ändra, lägga till delar i och ta bort delar av detta Avtal. Ändringar i detta Avtal börjar gälla då de publiceras på Webbplatsen. Ditt fortsatta användande av Webbplatsen efter att någon typ av ändring gjorts i detta Avtal räknas som ett godkännande av dessa ändringar.

Andra webbplatser 

För att underlätta för dig kan denna webbplats ha länkar till webbplatser på Internet som ägs, publiceras och underhålls av tredje part. TUNAFASTIGHETER är inte förpliktigade att övervaka eller granska innehållet på sådana webbplatser som ägs av tredje part. TUNAFASTIGHETER kan heller inte hållas ansvariga för riktigheten och tillförlitligheten på sådana webbplatser.

Externa länkar till Webbplatsen 

Alla länkar till Webbplatsen måste vara skriftligen godkända av TUNAFASTIGHETER, förutom att TUNAFASTIGHETER ger sitt medgivande till länkar i vilka: (i) länken är en endast textbaserad länk som endast innehåller namnet "TUNAFASTIGHETER" och inte innehåller något av TUNAFASTIGHETERs eller dess licensierade samarbetspartners egenägda varumärken; (ii) länken endast "pekar" mot www.Tunafastigheter.se och inte några undersidor; (iii) länken, när den aktiveras av en användare, visar webbplatsen i helskärm i ett helt fungerande och navigerbart webbläsarfönster, och inte inom en "ram" på den Webbplats som länken går till; och (iv) att länkens utseende, placering och andra aspekter varken kan ge det felaktiga intrycket att en enhet eller dess aktiviteter eller produkter är sammankopplade med eller sponsras av TUNAFASTIGHETER eller vara av sådan natur att de skadar eller undergräver den goodwill som är kopplad till TUNAFASTIGHETERs eller dess filialer. TUNAFASTIGHETER förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, återkalla detta medgivande till länkning.

Uteslutande av indirekta garantier 

Trots att omsorg lagts på att säkerställa att informationen på Webbplatsen är korrekt och att Webbplatsen fortlöpande finns tillgänglig, tar TUNAFASTIGHETER inget ansvar för detta. MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL. TUNAFASTIGHETER GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN HOS MATERIALET ELLER TILLFÖRLITLIGHETEN I NÅGON TYP AV RÅD, ÅSIKT, UTTALANDE ELLER ANNAN INFORMATION SOM VISAS PÅ ELLER DISTRIBUERAS VIA WEBBPLATSEN. DU BEKRÄFTAR ATT DET ÄR PÅ EGEN RISK SOM DU LITAR PÅ SÅDANA ÅSIKTER, RÅD, UTTALANDEN, PM ELLER SÅDAN INFORMATION. ALLT INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DET SKICK DET ÄR DÅ DET TILLGÄNGLIGGÖRS. TUNAFASTIGHETER AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA FORMER AV REPRESENTATION ELLER GARANTIER AV ALLA SLAG, SÅVÄL DIREKTA SOM INDIREKTA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ICKE-INTRÅNG ELLER VAD GÄLLER DRIFTEN AV DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET. TUNAFASTIGHETER GARANTERAR INTE OCH GÖR INGA UTFÄSTELSER BETRÄFFANDE DENNA WEBBPLATS SÄKERHET. DU GODKÄNNER ATT ALL INFORMATION SOM SKICKAS KAN AVLYSSNAS ELLER LÄSAS AV OBEHÖRIGA. TUNAFASTIGHETER GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER DE SERVRAR FRÅN VILKA DENNA WEBBPLATS TILLGÄNGLIGGÖRS ELLER ELEKTRONISKA MEDDELANDEN SOM SKICKAS FRÅN TUNAFASTIGHETER ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR ÄR UNDANTAGNA FÖRUTOM I DEN UTSTRÄCKNING LAGEN FÖRHINDRAR SÅDANA UNDANTAGANDEN. DETTA UNDANTAGANDE AV INDIREKTA GARANTIER GÄLLER OCKSÅ MED AVSEENDE PÅ ALLA WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART. 

Information som publiceras på webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till TUNAFASTIGHETER-produkter, TUNAFASTIGHETER-tjänster etc. som inte har annonserats eller inte finns tillgängliga i ditt land. Riktigheten i sådan information kan inte garanteras, särskilt eftersom denna information kan komma att ändras, omfattas av specifika krav eller tillgänglighet och sådana referenser implicerar inte att TUNAFASTIGHETER avser att annonsera sådana produkter, tjänster etc. i ditt land. Kontakta din lokala återförsäljare för fullständig information gällande de produkter, tjänster etc. som kan vara tillgängliga för dig och för beställning. TUNAFASTIGHETER förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, lägga till och/eller dra tillbaka produkter, tjänster etc.

Ansvarsbegränsning 

INTE I NÅGOT FALL SKA TUNAFASTIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, FÖLJANDE, STRAFFRÄTTSLIG, SÄRSKILD ELLER OFÖRUTSEDD SKADA (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VERKSAMHET, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA, INFORMATION ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM BEROR PÅ, UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, DENNA WEBBPLATS ELLER INNEHÅLLET ELLER I SAMBAND MED DESSA VILLKOR, ÄVEN OM TUNAFASTIGHETER HAR UNDERRÄTTATS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. FÖRUTOM DE VILLKOR SOM FRAMGÅR HÄR KAN TUNAFASTIGHETER ALDRIG HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA FEL, ORIKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA DEFEKTER, OLÄGLIGHETER ELLER OBEHÖRIGHETER I NÅGON INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING SKA OCKSÅ GÄLLA MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSER TILLHÖRANDE TREDJE PART.